Zaščita pašnih živali pred plenilci

sheeps, lambs, flockMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Ljubljana
irskglr.mkgp@gov.si

7.8.2023

Zadeva: Zaščita pašnih živali pred zvermi

Spoštovani!

V medijih lahko stalno beremo novice o tem, da so volkovi na pašnikih pokončali ovce ali pa jih ranili. Nekaj delov teh novic je v nadaljevanju:

– 16. julij 2023
Na robu vasi Begunje pri Cerknici se je v sredo zgodilo bližnje srečanje človeka z zverjo. Volk ali šakal se je po napadu na ovce lotil še rejca drobnice, a ga je ta s palico in kričanjem odgnal. O napadu šakalov poročajo tudi iz Dolenje vasi.
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pri-cerknici-zver-pokoncala-drobnico-in-skusala-napasti-tudi-rejca-napad-tudi-pri-krskem/675232
– 31. maj 2023
Na Kobariškem je volk že drugič napadel trop ovac. Lastniki so našli osem trupel, 25 živali pa pogrešajo. Kmetje obupujejo, saj po uplenitvah ne morejo uveljaviti celotne škode. Od 15 ovčarjev, ki so skupaj pasli visoko v hribih, jih je ostalo le še šest.
https://www.rtvslo.si/okolje/volkovi-na-kobariskem-poklali-33-ovac-kmetje-opozarjajo-da-ne-morejo-uveljavljati-celotne-skode/670202
– 25. maj 2023
V Posočju so v manj kot desetih dneh našteli štiri napade zveri na drobnico. Za tri je odgovoren volk, za enega najverjetneje šakal. Našli so 11 poklanih ovc in eno jagnje. Rejci opozarjajo, da zaradi pokolov izgubijo tretjino čred.
https://www.rtvslo.si/okolje/v-posocju-zaradi-napadov-volkov-in-sakalov-rejci-v-nekaj-dneh-izgubili-ducat-ovc/669421
– 16. maj 2023
V vasi Rečica pri Bledu je volk 14. maja ubil 7 ovc in ovčjega mladička. Živali je ubil v zaščiteni ogradi na pašniku. Ograda je bila oddaljena10 metrov od lastnikove hiše.
https://www.rtvslo.si/enostavno/slovenija/volk-je-v-blizini-bleda-ubil-7-ovc/668353

Iz omenjenih novic je razvidno, da skrbniki oz. lastniki ovac niso zaščitili teh živali pred volkovi, kajti če bi jih, jih volkovi ne bi mogli napasti, predvsem pa ne pokončati oz. raniti.

V 2. členu Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) je določeno, da je zaščita živali po tem zakonu, torej zaščita življenja, zdravja in dobrobiti, dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali …

V 4. členu Pravilnika o zaščiti rejnih živali je določeno, da mora skrbnik živali storiti vse, da zagotovi dobrobit živalim, ki so v njegovi oskrbi. Preprečevati mora vzroke, ki lahko pri živalih povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni oziroma motnje v obnašanju, za živali pa mora skrbeti primerno število ljudi z ustreznim znanjem, usposobljenostjo ter odgovornim odnosom do živali.

Po 10. členu Pravilnika o zaščiti rejnih živali je določeno, da morajo biti rejne živali, ki so nastanjene izven objektov, kadar je to potrebno, zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi.

Po 92. členu Zakona o ohranjanju narave (ZON) mora fizična ali pravna oseba, ki ji zveri lahko povzročijo škodo na premoženju na primeren način kot dober gospodar in na svoje stroške narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode in če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prejšnjega odstavka, lahko oškodovanec od ministrstva zahteva izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Oškodovanec in ministrstvo se sporazumeta o vrstah ukrepov in o načinu zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov.

V Koaliciji proti lovu, ribolovu, mesu in mleku menimo, da so skrbniki oz. lastniki ovac delovali nezakonito, saj niso ravnali v skladu s svojimi dolžnostmi iz predpisov, ki ščitijo življenje, zdravje in dobrobit rejnih živali in so bili predhodno navedeni. Če bi ravnali po omenjenih predpisih, volkovi ne bi mogli pokončati oz. raniti ovac, saj bi bile ovce tako zaščitene, da volkovi kot plenilci ne bi mogli do njih. Ob tem pripominjamo, da v kolikor niti teoretično ni mogoča zaščita ovac (kar pa je težko verjetno), npr. na visokogorskih pašnikih, pač paše ovac tam ne more biti. Skrbniki morajo ovce prestaviti na področje, kjer je ovce mogoče zaščititi tako, da so varne pred plenilci. Tukaj je treba še navesti, da je znano, da se volkovi širijo po Sloveniji, zato je vsekakor potrebno (termin iz 10. člena Pravilnika o zaščiti rejnih živali je »kadar je to potrebno«), zavarovati pred plenilci, torej tudi volkovi.

Nerazumljivo in nezakonito je po našem mnenju to, da se odstreli volk, namesto da bi se kaznovalo skrbnike živali, ki niso poskrbeli za zavarovanje ovac na pašnikih. Ker mnogi skrbniki vedo, da njihove ovce lahko napadejo volkovi in jih kljub temu ne zavarujejo tako, da bi preprečili napad, se postavlja vprašanje, ali se ne strinjajo z mogočim trpljenjem napadnih ovac. Ta pa bi lahko bilo celo mučenje živali.

Na podlagi navedenega predlagamo, da v okviru svojih pristojnosti raziščete zgoraj omenjene primere in v kolikor skrbniki živali niso ravnali po predpisih glede zaščite življenja, zdravja in dobrobiti ovac, ustrezno ukrepate in izvedete inšpekcijske nadzore ter prekrškovne postopke oz. vložite kazenske ovadbe zaradi mučenja živali, če so izpolnjeni zakonski pogoji za to. In tako zaščitite ovce, ki so seveda, kot vse druge živali, čuteča živa bitja. Ker nimamo podatkov o skrbnikih ovac, ki so bile pokončane v dogodkih, navedenih predhodno, vam jih ne moremo posredovati. Menimo pa, da do teh podatkov vi kot državni organ lahko pridete brez težav.

Predlagamo, da nas obvestite o postopku oz. ukrepih, ki ste jih v zvezi z našim predlogom sprejeli.

Hvala in lep pozdrav!

Koalicija proti lovu, ribolovu, mesu in mleku